About us / Meer oor ons

Vision

 To persevere in offering sustainable quality  teaching, giving learners the best opportunity towards a successful life.


Visie

Om te volhard in die verskaffing van volhoubare gehalte-onderrig, om leerders die beste geleentheid tot 'n suksesvolle lewe te bied.

Mission

Our  mission is to:

 • Ensure effective training and sufficient resources, including technology, for educators to provide sustainable quality teaching of learners
 • Create a safe, multi-cultural environment which establishes an atmosphere conducive to teaching and learning
 • Educate learners to have a disciplined and positive attitude towards their education
 • Improve all stakeholder involvement through effective communication and support
 • Grant learners the opportunity to develop into balanced successful adults

Missie

Ons missie is om:

 • Doeltreffende opleiding en voldoende hulpbronne te verseker, insluitend tegnologie vir onderwysers om volhoubare gehalte-onderrig aan leerders te verskaf
 • 'n Veilige, multi-kulturele omgewing te skep om 'n atmosfeer, wat bevorderlik vir onderrig en leer is, daar te stel
 • Leerders op te voed om 'n gedissiplineerde en positiewe houding teenoor hul opvoeding te openbaar
 • Betrokkenheid van alle belanghebbendes deur effektiewe kommunikasie en ondersteuning te verbeter
 • Leerders die geleentheid te bied om in gebalanseerde, suksesvolle volwassenes te ontwikkel

  Skoollied / School song

  Waar Suikerbos- en Kliprivier
  hul waters in die Vaal laat vloei
  Hier bloei ons alma mater fier
  Sy naam en eer tot krag sal groei

  Volharding is ons skool se leus
  Met doelwit hoog en een in gees

  Volharding is ons skool se leus
  Met doelwit hoog en een in gees

  We’ll walk in wisdom and in truth
  Respect our elders, serve the youth
  With humble hearts we kneel to pray
  We ask our God to lead the way

  for Honour , love and loyalty
  Our Saviour gives us dignity

  for Honour , love and loyalty
  Our Saviour gives us dignity

 

Erekode

 • Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord in ons werk en lewe.
 • Ons strewe daarna om ons taal suiwer te praat en altyd trou te wees aan ons nasie en aan ons land.
 • Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad.
 • Ons glo daaraan om aan ander te doen soos ons graag wil hê hulle aan ons moet doen.
 • Ons stel ons skoolwerk en plig altyd eerste.
 • Ons woord is ons eer.
 • Ons pak elke taak met hart en siel aan en probeer altyd ons beste te lewer.
 • Ons streef daarna om ons onder alle omstandighede waardig te gedra.
 • Ons sal probeer om ons leuse, VOLHARDING, altyd uit te leef.Code of Honour

 • We give glory to God and His Word in our labour and life.
 • We strive to maintain purity of language and loyalty to our Nation and Country.
 • We obey our parents and teachers and treat them with the respect required.
 • We faithfully serve our school and maintain its good reputation.
 • Our schoolwork and duty always come first.
 • Our word is our honour.
 • We undertake each assignment wholeheartedly and strive to always do our best.
 • We aspire to behave with dignity in all situations.
 • We shall do our utmost to live according to our motto, PERSEVERANCE.