Fees / Fooie
Print E-mail

Vir Afrikaans kliek hier

 

FOR 2018

Annual fee:

The basic cost per learner per year is:

Grade 8 - 12: R12 540


Banking details

ABSA: account nr: 2860390127 Branch code: 632-005 Use learner name & surname as reference.

Payment:

Once-off:

A once-off payment before / on 28 February 2018 qualifies for a 10 % discount.

R12 540 - R1 254 = R11 286


Debit order:

Complete debit order form. Debit order forms must be handed in at the financial office of the school.Monthly:


Grade 8 - 12: R1 045 
per month payable from January untill December 2018.

No post-dated cheques will be accepted. 


Electronic transfer / direct deposit / debit card / credit card 


Subsidy


To apply for a subsidy for education fees, the following procedure must be followed:

  1. Subsidy forms are available at the financial office.
  2. Hand in the completed form at the financial office before/on 31 Januarie 2018.
  3. Retrieve a reference number from the financial office as confirmation.
  4. Late applications will be considered if handed in before 31 January 2018, but the applicant will be held accountable for school fees for January and February.
  5. No applications will be accepted after 31 January 2018.

 

_____________________________________________

Afrikaans

VIR 2018

Jaarlikse Fooi:

Die basiese bedrag betaalbaar per kind per jaar is 

Graad 8 - 12: R12 540Bankbesonderhede

ABSA: Rekeningnommer: 2860390127 Takkode: 632-005 Gebruik leerling se naam & van as verwysing.Betaalwyses:Eenmalig:

Eenmalige bedrag kwalifiseer vir ‘n 10% korting indien dit voor / op 28 Februarie 2018 betaal word. 

 

R12 540 - R1 254 = R11 286


Debietorder:

Voltooi debietordervorm. Debietordervorms moet  by die finansiële kantoor ingehandig  word. 

Maandeliks:

Gr.8-12: R1 045 per maand betaalbaar vanaf Januarie tot Desember 2018. 

Geen vooruit-gedateerde tjeks sal aanvaar word nie. 


Elektroniese oorbetaling / Direkte deposito / debietkaart  / kredietkaart

Subsidie

Indien u van mening is dat u vir subsidie op onderriggeld kwalifiseer,
moet u die volgende prosedure volg:

  1. Kry die subsidievorm by die finansiële kantoor.
  2. Handig die voltooide aansoekvorm voor / op 31 Januarie 2018 by die finansiële kantoor in.
  3. Kry ontvangserkenning as u die subsidievorm inhandig en bewaar vir latere verwysing.
  4. Laat aansoeke word tot 31 Januarie 2018 oorweeg, maar u is dan verantwoordelik vir die Januarie en Februarie paaiement.
  5. Geen aansoeke sal na 31 Januarie 2018 oorweeg word nie.